Projekt „POHODA S KOŇOM“

Fond malých projektů 2014 - 2020 - Ostatní - Region Bílé Karpaty

 Fond malých projektov

 

     

V rámci programu Európskej únie Fondu malých projektov INTEREG V-A SK-CZ organizuje počas roka 2021 HC Hipony (hlavný partner - Slovensko) spoločne s organizáciou Arpitha z.s (cezhraničný - partner Česko) projekt s názvom „Vzdelávací program -  možnosti využitia koní pri práci s deťmi“ skrátene „Pohoda s koňom“.

 Hlavný zámer je vytvoriť program pre profesionálov v oblasti jazdeckého športu ale aj laikov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Školenie ponúka súbor cvičení a postupov smerujúcich k zlepšeniu zdravotného stavu, fyzickej kondície, držania tela, koordinácie a duševnej pohody detí a mládeže. Pomáha pri nadväzovaní vzťahu s koňom. Dáva návod ako deti naučiť korektný jazdecký sed v rovnováhe, základné jazdecké návyky a zručnosti, ktoré im pomôžu lepšie jazdiť. Školenie prebieha v interiéri, ale aj vonku v prírode, samostatne, s koňmi, s využití prvkov hipoterapie a jazdectva.

 Podnetom pre školenie je stúpajúci dopyt zo strany poskytovateľov služieb v jazdectve, agroturistike, ale taktiež rodičov, asistentov a dobrovoľníkov po kvalitných informáciách, ktoré sa týkajú práce s deťmi, hlavne na úrovni rekreačnej a krúžkovej práce. Kvalitné vzdelanie v tejto oblasti v oboch krajinách prakticky neexistuje. Vzhľadom na to, že dopyt po aktivitách s koňmi stále rastie, narastá aj počet prípadov neodborného prístupu na hranici bezpečnosti. Druhým podnetom je alarmujúci zdravotný stav detí najmä držanie tela a fyzická kondícia. Celková dĺžka realizácie malého projektu je 12 mesiacov.

 Pracovný tím na základe viacerých spoločných stretnutí vypracoval študijné podklady, pripravil školenie a vytvoril súbor prednášok a praktických lekcií. Dobrovoľníci si ich vyskúšali na školení, ktoré prebiehalo vo Štvrtku na Ostrove v areáli HC HIPONY. Išlo o  4-dňovú aktivitu, ktorá zahŕňala teoretické aj praktické lekcie. Zúčastnilo sa 15 účastníkov, ktorým boli poskytnuté vopred pripravené materiály. Vyskúšali si sami na sebe rôzne cvičenia a postupy na trenažéri, ale aj na koni či na zemi. Hlavné témy, ktorým sa školenie venovalo boli: nadviazanie vzťahu človeka s koňom, korektný sed, cvičenia na podporu správneho držania tela, trénovanie správnych jazdeckých návykov na zemi a následne na koni, využitie rôznych jazdeckých disciplín pri výcviku detí a základy bezpečnosti (všeobecne, pády, práca so strachom). Prioritou tohto školenia je snaha o rozšírenie kvalitných možností pre deti a mládež, ako tráviť zdravo a zmysluplne voľný čas príjemnou pohybovou aktivitou v prírode a s koňmi, ktorá prispieva k ich duševnej pohode. Na druhej strane poskytnúť účastníkom kurzu návod na množstvo rozličných aktivít, ktoré spríjemnia prácu s koňom. 


Pracovný tím projektu „Pohoda s koňom“
Projekt „POHODA S KOŇOM“

Možnosti využitia koní pri práci s deťmi - výukový program. ITERREG SK - CZ, Fond malých projektov
Dokumenty k náhľadu:

 • Žiadosť
 • Zmluva
 • Rozpočet

 • Projekt „KONE, NAŠA RADOSŤ“ pomáha deťom so zdravotným znevýhodnením

  V období od júla 2019 do marca 2020 prebieha v priestoroch občianskeho združenia HC Hipony vo Štvrtku na Ostrove mimoriadne zaujímavý a prínosný projekt s názvom „KONE, NAŠA RADOSŤ". Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore z grantového programu Hodina deťom, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Je zameraný na podporu integrácie detí so zdravotným znevýhodnením v rámci rovesníckej skupiny s využitím hipoterapie ako liečebnej metódy.

  Nejedná sa však iba o klasickú hipoterapiu. Cieľom terapeutov a dobrovoľníkov z HC Hipony bolo ukázať deťom široké spektrum činností spojené s chovom terapeutických koní, ich výcvikom, ako aj chovom iných zvierat. Deti sa napríklad naučili, ako sa kone správajú, a ako sa majú zasa správať ony k nim, aby sa medzi vytvoril priateľský vzťah. Zistili tiež, ako sa kone kŕmia, čistia, ošetrujú a pripravujú na jazdenie/terapeutickú jednotku. Osvojili si aj základy jazdectva a voltíže – gymnastiky na koni. Náročnosť úloh bola prispôsobená veku a stupňu zdravotného znevýhodnenia detí, ktoré sa projektu zúčastnili.  Vyvrcholením celého projektu budú minipreteky s názvom "Jazdecké hry", na ktorých zúčastnené deti môžu ukázať, čo sa počas trvania projektu naučili. Budú sa konať poslednú marcovú sobotu.

  Zámerom tímu HC Hipony však už tradične nie je len usporiadať športový deň plný pohybu a zábavy, ale aj ponúknuť zdravotne znevýhodneným deťom základy chovu koní a prácu s nimi ako možnú alternatívu pre ich budúce zamestnanie.

  Najväčšou odmenou pre všetkých je radosť zo zmysluplne stráveného času a dosiahnutých výsledkov.  Tím HC Hipony
          

  Projekt „KONÍKY NAŠI VEĽKÍ KAMOŠI“ pomohol deťom so zdravotným znevýhodnením nájsť motiváciu a rozvíjať sa.

  V období od júla 2018 do marca 2019 sa s finančnou podporou z prostriedkov 19. ročníka grantového programu Nadácie pre deti Slovenska - Hodina deťom 2018, v priestoroch HC Hipony, uskutočnil mimoriadne zaujímavý a prínosný projekt s názvom „KONÍKY, NAŠI VEĽKÍ KAMOŠI". Projekt bol zameraný na podporu integrácie 40 detí so zdravotným znevýhodnením v rámci rovesníckej skupiny bežnej populacie s využitím hipoterapie ako liečebnej metódy.

  Nešlo však iba o klasickú hipoterapiu, cieľom terapeutov a dobrovoľníkov z HC Hipony bolo ukázať týmto deťom široké spektrum činností spojené s chovom terapeutických koní a ich výcvikom. Deti sa napríklad naučili, ako sa kone správajú a ako sa majú zasa správať ony k nim, aby sa medzi vytvoril priateľský vzťah a mohli im slúžiť ako výborní terapeuti. Zistili tiež, ako sa kone kŕmia, čistia, ošetrujú a pripravujú na jazdenie/terapeutickú jednotku a osvojili si základy jazdectva a voltíže-gymnastiky na koni.

  Vyvrcholením celého projektu boli minipreteky s nazvom "Jazdecké hry" na ktorých zúčastnené deti predviedli, čo sa počas trvania projektu naučili. Cieľom tímu HC Hipony však nebolo iba usporiadať športový deň, plný pohybu, ale aj ponúknuť zdravotne znevýhodneným deťom základy chovu koní a prácu s nimi, ako možnú alternatívu pre ich budúce zamestnanie, pretože naším zámerom je v budúcnosti zriadiť chránenú dielňu, práve s takýmto zameraním .

  Najväčšou odmenou pre všetkých bola radosť zo zmysluplne stráveného času a dosiahnutých výsledkov.

  Tím HC Hipony